WEDSTRIJDEN POULE 7 Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt Uitslag
 
1 R. Swertz - G. Dappers 8 12 9 12 9 8 6 8 9 6 7 5 9 4 0 4         3 - 1
2 T. Reessink - A. Klaassen 5 6 9 7 9 6 7 5 9 3 6 3 9 6 2 5         3 - 1
3 R. Swertz - A. Klaassen 9 6 1 5 9 4 4 4 9 8 4 7                 3 - 0
4 T. Reessink - G. Dappers 2 7 9 8 9 9 3 8 9 6 2 6 9 7 8 6         3 - 1
5 A. Klaassen - G. Dappers 9 9 3 8 9 12 8 12 8 12 9 12 6 3 9 4 9 7 6 5 3 - 2
6 R. Swertz - T. Reessink 9 3 1 3 9 5 6 4 9 7 4 7                 3 - 0
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets Volgorde van spelen :
R. Swertz - G. Dappers 2 35 30 1,166 1,166 4 4
R. Swertz - A. Klaassen 2 27 18 1,291 1,500 7 3 a. 1 - 3
R. Swertz - T. Reessink 2 27 15 1,412 1,800 6 3 b. 2 - 4
Totaal     6 89 63 1,412 1,800 7 10 c. Winnaar a - Winnaar b
d. Verliezer a - Verliezer b
T. Reessink - A. Klaassen 2 32 21 1,523 1,523 4 4 e. Verliezer c - Verliezer d
T. Reessink - G. Dappers 2 29 29 1,220 1,000 5 4 f. Winnaar c - Winnaar d
T. Reessink - R. Swertz 0 11 14 1,125   3 3
Totaal     4 72 64 1,125 1,523 5 11
A. Klaassen - T. Reessink 0 24 20 1,200   5 4
A. Klaassen - R. Swertz 0 9 16 0,916   2 3
A. Klaassen - G. Dappers 2 41 43 0,936 0,953 5 5
Totaal     2 74 79 0,936 0,953 5 12
G. Dappers - R. Swertz 0 22 29 0,758   6 4
G. Dappers - T. Reessink 0 22 28 0,771   2 4
G. Dappers - A. Klaassen 0 35 41 0,806   6 5
Totaal     0 79 98 0,806   6 13
STAND
Naam P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Stand
R. Swertz 6 10 89 63 1,412 1,800 7
T. Reessink 4 11 72 64 1,125 1,523 5
A. Klaassen 2 12 74 79 0,936 0,953 5
G. Dappers 0 13 79 98 0,806   6
Print einduitslag
NAAR LAATSTE 16 R. Swertz
T. Reessink
HOOGSTE SERIE 7
Gemaakt door:
R. Swertz